امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
راهنمای مراجعین


 

    دستورالعمل جمع آوري  ادرار ۲۴ ساعته

   ۱-   ابتدا مثانه را خالي كرده، ادرار را دور بريزيد و ساعت و تاريخ آنرا در چهارخانه زير يادداشت فرمايند.

 

ساعت تخلیه ادرار در اولین بار در داخل دستشویی :

تاريخ :

 

  ۲-   از اين ساعت به بعد هر بار موقع دفع ادرار تمام ادرار را در ظرف تميز ديگري جمع آوري و بلافاصله با احتياط داخل ظرف مخصوص آزمایشگاه  بريزيد .

    توجه : مستقيما در داخل اين ظرف ادرار ننمايند چون ممكن است محتوي اسيد باشد.

  ۳-   روز بعد درست در ساعتي كه در چهارخانه بالا نوشته شده است بايد مثانه را از ادرار خالي و اين بار تمام ادرار را با احتياط داخل ظرف مخصوص آزمایشگاه

   بريزيد و تاريخ و ساعت را در چهارخانه پائين يادداشت فرمايند.

ساعت تخلیه آخرین بار ادرار در درون ظرف مخصوص آزمایشگاه :

تاريخ :

 

توجه : در طول جمع آوري ادرار و پس از اتمام كار بايد ظرف جمع آوري در جاي خنك ( ترجيحا در يخچال ) نگهداري شده و در اولين فرصت به آزمايشگاه تحويل داده شود.


 

 

جمع آوري نمونه ادرار براي آزمايش سيتولوژي

 شرايطي كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت بالا مي شود:

 

۱-   دومين ادرار صبحگاهي بهترين نمونه جهت جمع آوری است .

۲-   براي نمونه گيري سه نوبته در سه روز متوالي  اقدام شود زيرا بيشترين امكان تشخيص را دارد.

۳-     قبل از نمونه گیری مصرف مايعات  به ميزان كافي  توصيه شده  است (تا 3 ساعت  قبل از نمونه گیری 6 ليوان آب بنوشيد ).