امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
بیمه ها


 

 

اطلاعات مورد نیاز در مورد پذیرش بیمه ها

 

ردیف

 

 

نوع بیمه

 

 توضیحات 

 

۱

 

تامین اجتماعی

 

 

 

 

۱- بیمه تامین اجتماعی از تاریخ صدور یک ماه مورد قبول پذیرش می باشد.

۲- برای پذیرش تستهای PCR Quntitative تاییدیه اسناد پزشکی تامین اجتماعی الزامی است.

۳- تستهای مورد قبول درکارشناسان مامایی : 

HBSAg- BGRH- BT- CT- FBS- CBC- U/A- U/C- BHCG- RPR- Gravindex- Pap smear 

۴- برای پذیرش تستهای پاتولوژی به همراه داشتن مدارک بیمار مانند خلاصه پرونده-سونوگرافی –عکس رادیولوژی  الزامی است.

۵- نسخه  تستهای پاتولوژی و کلینیکال می بایست جداگانه درخواست داده شوند.

۶- تستهایی که بصورت پنل در خواست داده شده اند مورد قبول نیستند.

۷- تستهای غربالگری مورد قبول بیمه تامین اجتماعی نیستند.

 

 

۲

 

خدمات درمانی

 

 

 

۱- بیمه خدمات درمانی فقط در ماه مورد درخواست نسخه قابل قبول می باشد و تنها نسخه های تاریخ ۲۵ به بعد هرماه در  تاریخهای اول و دوم ماه جدید مورد قبول می باشد.

۲- تستهای CA19-9- CEA- Free PSA- CA125- CA15-3- UE3ANAACE  مورد قبول بیمه خدمات  درمانی نیستند و بصورت آزاد پذیرش می شوند.

۳- نسخه  تستهای پاتولوژی و کلینیکال می بایست در نسخه های جداگانه درخواست داده شوند.

۴- تستهای Quntitative PCR  با تایید اسناد پزشکی خدمات درمانی پذرش می شوند.

۵- تستهای مورد قبول درکارشناسان مامایی : 

  HBSAg- BGRH- BT- CT- FBS- CBC- U/A- U/C- BHCG- RPR- Gravindex- Pap smear

 

 

۳

 

نیروهای مسلح

 

 

 

 

۱- پذیرش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح فقط در ماه مورد درخواست نسخه قابل قبول می باشد و تنها نسخه های تاریخ  ۲۵ به بعد هرماه در تاریخهای اول و دوم ماه جدید مورد قبول می باشد.

۲- تستهای  غربالگری و PCR مورد قبول بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نمی باشند.

۳- تستهای مورد قبول درکارشناسان مامایی : 

  HBSAg- BGRH- BT- CT- FBS- CBC- U/A- U/C- BHCG- RPR- Gravindex- Pap smear

 

 

 

  ۴

 

بیمه بانکها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱- تمامی تستهای قید شده در تعرفه نظام پزشکی مورد قبول پذیرش است.

۲- بیمه تمامی بانکها از تاریخ صدور یک ماه مورد قبول پذیرش می باشد.

 

 

 

 

  ۵

 

شهرداری

 

  

 

 

۱- بیمه شهرداری  از تاریخ صدور یک ماه مورد قبول پذیرش می باشد.

۲- چنانچه جمع مبلغ سهم سازمان بالاتر از ۵۰۰۰۰۰ ریال باشد لازم است که نسخه توسط متخصص باز نویسی شود .

۳- چنانچه جمع مبلغ سهم سازمان بالاتر از۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال باشد لازم است که توسط اسناد پزشکی شهرداری تایید شود.

۴- تستهای مورد قبول کارشناسان مامایی:

  HBSAg- BGRH- FBS- CBC- U/A- U/C- Urea- Cr- Direct&Indirect Combs test- Vaginal Culture-BHCG- Gravindex- Pap smear

۵- تستهای غربالگری سه ماهه دوم بارداری باید به تایید اسناد پزشکی برسند.

۶- تستهای پاپ اسمیر مایع ((Liquid prep مورد قبول نمی باشند.

۷- نسخه بیمه شهرداری از تاریخ صدور یک ماه مورد قبول پذیرش می باشد.

 

 

 

  ۶

 

ایران

 

      

 

 

۱- بیمه ایران از تاریخ صدور یک ماه مورد قبول پذیرش می باشد.

۲- تستهای پاپ اسمیر مایع ((Liquid prep مورد قبول می باشند.

۳- تستهای غربالگری مورد قبول بیمه ایران نمی باشد.

۴- تمامی تستهای موجود در تعرفه نظام پزشکی قابل قبول می باشند.

 

 

 

  ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمه های تکمیلی ایران (طلائی  )

 

 

 

۱- تمامی بیمه های تکمیلی ایران (طلائی ) 12 برشه چنانچه دارای مهر اعتبار باشند مورد قبول است.

۲- تستهایی که به صورت آزاد پذیرش شده چنانچه قبض پرداخت مهمور به مهر آزمایشگاه باشد توسط بیمه ایران قابل پرداخت می باشند.

 

  ۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمه تکمیلی SOS

 

 

 

 

 

 

 

جهت پذیرش بیمه های تکمیلی SOS  معرفی نامه از بیمه SOS  وارائه کارت بیمه تکمیلی الزامی است.