امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
قند ۲ ساعت بعد از صبحانه


 نمونه گیری قند خون ۲ ساعته بعد از غذا جهت بررسی اثر دارو در بیماران دیابتی 

 

 شرايطی كه در نظر گرفتن آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت بالا ميشود:

 

۱-  روز  قبل از نمونه گیری از ساعت ۶ تا ۱۱ شب شروع ناشتا بودن خود را به گونه ای برنامه ريزی كنيد كه موقع مراجعه به آزمايشگاه۱۲ ساعت از شروع ناشتا    

    بودن گذشته باشد. زمان ناشتايی نبايد كمتر از ۸ ساعت و بيشتر از ۱۶ ساعت باشد. مصرف آب به ميزان كافی توصيه می شود.

 

۲-  بهتر است نمونه گیری را قبل از ساعت ۱۰ صبح انجام دهید و از انجام آن در زمان ديرتر خودداری شود (مگر به دستور پزشک).

 

۳-  مصرف دارو و یا عدم مصرف آن در صبح روز نمونه گیری  با دستور پزشک  صورت گیرد.

 

۴-  درمدت زمان  ناشتايی از نوشيدن چای و قهوه پرهيز نمائيد. ميل كردن آب در اندازه لازم اشکالی ندارد.

 

۵-  پس از اينكه نمونه خون برای اندازه گيری قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمول هر روز را ميل نماييد. بهتر است صبحانه راهمراه خود آورده و در        

    آزمايشگاه میل فرمائيد.

 

۶-  زمان شروع خوردن صبحانه  ساعت را يادداشت كنيد نمونه گيری دقيقا ۲ ساعت پس از زمان نوشته شده انجام می پذيرد.

 

۷-  توصیه میشود ۲۴ ساعت قبل از انجام نمونه گیری و در هنگام ۲ ساعت آمادگی از مصرف دخانيات اجتناب نمایيد زيرا باعث افزايش سطح گلوكز خون می گردد.

 

۸-  در طول  زمان نمونه گیری از خوردن هر نوع خوردنی و آشاميدنی خودداری نمایيد. ميل كردن آب در اندازه لازم اشکالی ندارد.

 

۹-  از انجام ورزش سنگين خودداری نمائيد.