امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
كشت ادرار ويژه بالغين


   شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت بالا می شود.

 ۱-   بهترين نمونه برای تشخيص عفونت های ادراری نخستين ادرارصبحگاهی است.

 ۲-   پيش از نمونه گیری از نوشيدن زیاد مايعات اجتناب نمایيد. مقدار آب مصرفی بطور معمول در طول يك  روز زمستان ۴ تا ۵ ليوان و در تابستان ۵ تا ۶

    ليوان می باشد.

 ۳-   دستهای خود را كاملا با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال كاغذی خشك كنيد.

 ۴-   بانوان: با يك دست چين های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز كرده و با يك دستمال يكبار مصرف  مرطوب شامل صابون اطراف  پيشابراه و معقد

    را از جلو به عقب تميز كنيد. سپس دستمال جديدی برداشته و با آب خيس كنيد و مجددا عمل تميز كردن را انجام دهيد. درب ظرف ادرار را باز كنيد تحت

    هيچ عنوان دستهای شما نبايد با سطح داخلی ظرف يا درب آن تماس پيدا كند.

 ۵-   آقايان: سر آلت را با يك دستمال يكبار مصرف مرطوب شامل صابون  تميز كنيد و دستمال را دور بيندازيد. سپس دستمال جديدی برداشته و با آب

    خيس كنيد و مجددا عمل تميز كردن را انجام دهيد.

 ۶-   توجه داشته باشيد كه تحت هيچ عنوان ظرف ادرار با پوست اطراف ناحيه تناسلی تماس پيدا نكند.

 ۷-   مقدار كمی از قسمت اول ادرار (دو ثانيه اول)  را به داخل توالت تخليه كنيد و حدود ۳۰ ميلی ليتر (نصف ظرف نمونه) از وسط ادرار را جمع آوری

     نمایيد و آخر ادرار را داخل توالت تخليه كنيد.

 ۸-   درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمايشگاه دهيد.

 

  مراجعه كننده گرامی در صورتی كه نمونه در منزل تهيه می شود:

     حداكثر تا ۲۰ دقيقه پس از جمع آوری بايد آن را در يخچال قرار دهيد و كمتر از يك ساعت بعد از جمع آوری به آزمايشگاه تحويل داده شود.

  در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمايشگاه آن را در كنار يخ قرار دهيد.