امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
ادرار۲۴ ساعته


  ۱-  ابتدا مثانه را خالي كرده، ادرار را دور بريزيد و ساعت و تاريخ آنرا در چهارخانه زير يادداشت فرمايند.

 

ساعت تخلیه ادرار در اولین بار در داخل دستشویی :

تاريخ :

 

 

 ۲-   از اين ساعت به بعد هر بار موقع دفع ادرار تمام ادرار را در ظرف تميز ديگری جمع آوری و بلافاصله با احتياط داخل ظرف مخصوص آزمایشگاه  بريزيد .

    توجه : مستقيما در داخل اين ظرف ادرار ننمايند چون ممكن است محتوی اسيد باشد.

 ۳-   روز بعد درست در ساعتی كه در چهارخانه بالا نوشته شده است بايد مثانه را از ادرار خالی و اين بار تمام ادرار را با احتياط داخل ظرف مخصوص آزمایشگاه بريزيد و تاريخ و ساعت را در چهارخانه پائين يادداشت فرمايند.

 

 

ساعت تخلیه آخرین بار ادرار در درون ظرف مخصوص آزمایشگاه :

تاريخ :

 

   توجه : در طول جمع آوری ادرار و پس از اتمام كار بايد ظرف جمع آوری در جای خنک ( بهتر است  در يخچال ) نگهداری شده و در اولين فرصت به آزمايشگاه تحويل داده شود.