امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
سیتولوژی ادرار 

شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت بالا می شود:
۱-   دومين ادرار صبحگاهی بهترين نمونه جهت جمع آوری است .

۲-   برای نمونه گيری سه نوبته در سه روز متوالی  اقدام شود زيرا بيشترين امكان تشخيص را دارد.

۳-   قبل از نمونه گیری مصرف مايعات  به ميزان كافی  توصيه شده  است ( تا ۳ ساعت  قبل از نمونه گیری ۶ ليوان آب بنوشيد ).