امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
دريافت جواب


 

راهنمای گرفتن جواب به صورت آنلاين

 برای ورود

 

به سیستم جوابدهی اینترنتی

 

باید نام کاربری که شامل شماره پذیرش به صورت کامل یعنی دو رقم اول ماه پذیرش

 

به همراه شماره پذیرش ورمز عبور که همان  شماره تلفن همراه شماست را وارد کنید

 

   ملاحظه فرماييد:

 

-     ثبت صحيح شماره موبايل  در هنگام پذيرش جهت دريافت جواب الزامی ميباشد.

 

-   جواب آزمايشهای غربالگری، پاپ اسمير، اسپرموگرام و پاتولوژی فقط به صورت حضوری تقديم می گردد.