امروز : یکشنبه ، 11 خرداد 1399 ساعت :
آزمایشات


  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
PCR

نوع نمونه
"خون تام حاوی EDTA ، سرم ، پلاسما EDTA ، مایع نخاع ، نمونه تنفسی ، مدفوع ، نمونه سواب ، مایعات بدن"
حجم نمونه
"مدفوع 2 گرم، سایر نمونه ها 2 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"مدفوع 1 میلی لیتر ، سایر نمونه‌ها 1 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
"3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، ضد انعقاد نامناسب ، نمونه لخته ، همولیز ، استفاده از فرمالین، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار، محیط ژله‌ای"
کد آزمایش
956

روز و زمان انجام آزمایش
یکبار در هفته -