امروز : یکشنبه ، 11 خرداد 1399 ساعت :
آزمایشات


  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Aerobic

نوع نمونه
ترشحات چشم
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
کد آزمایش
1218

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
"جواب اول 2روزه ، جواب دوم 7 روزه"
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "