امروز : دوشنبه ، 14 اسفند 1402 ساعت :
آزمایشات


  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Chemical

نوع نمونه
"ادرار رندوم ، مدفوع"
حجم نمونه
"ادرار 20 میلی لیتر ، مدفوع 2 گرم"
کمترین حجم نمونه
"ادرار 10 میلی لیتر ، مدفوع 1 گرم"
نگهداری نمونه
2 روز در دمای 8 -2 c˚ یا 14 روز در 20- c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
کد آزمایش
"186 , 1399"

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "